Trường hợp khách hàng trưng bày của cửa hàng trang sức